ประวัติ

สภ.เมืองสุโขทัย ในปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ.2526 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ทรงปั้นหยา ตามแบบแปลนของกรมตำรวจเลขที่ ม.001/2520 ขนาด 22?39 เสา ฝาและพื้นอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน จำนวน 2,980,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตั้งอยู่ติดกับถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

สภาพทั่วไป

พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 581,774 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันพื้นที่ทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำยม เป็นที่ราบต่ำแบบท้องกะทะ ในฤดูมีน้ำไหลหลากท่วมอยู่ประมาณ 3 - 4 เดือน ลักษณะพื้นที่เป็นดินปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น ทำนา พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง ติดกับอำเภอบ้านด่านลานหอยเป็นป่า เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้มะค่า และไม้อื่นๆ ฯลฯ

อาณาเขตติดต่อ

- ทิศเหนือ เขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

- ทิศใต้ เขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

- ทิศตะวันตก เขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

- ทิศตะวันออก เขตอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ประชากร

- ตำบลธานี (เขตเทศบาล)ประชากร 19,752 คน เป็นชาย 9,428 คน เป็นหญิง 10,270 คน

- ตำบลบ้านกล้วย ประชากร 17,197 คน เป็นชาย 8,157 คน เป็นหญิง 9,040 คน

- ตำบลปากแคว ประชากร 9,020 คน เป็นชาย 4,319 คน เป็นหญิง 4,701 คน

- ตำบลยางซ้าย ประชากร 9,706 คน เป็นชาย 4,726 คน เป็นหญิง 4,980 คน

- ตำบลปากพระ ประชากร 3,704 คน เป็นชาย 1,786 คน เป็นหญิง 1,918 คน

รวม 5 ตำบล 1 เทศบาล 35 หมู่บ้าน ประชากร 59,901 คน ชาย 28,859 คน ,หญิง 31,042 คน

- ตำบลธานี มีประชากรรวมมากที่สุด คือ 19,752 คน

- ตำบลปากพระ มีประชากรรวมน้อยที่สุด คือ 3,704 คน (ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 4 พ.ค.51)

การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอเมืองสุโขทัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน เพาะปลูกผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

การคมนาคม

การติดต่อระหว่างอำเภอ อำเภอเมืองสุโขทัยเป็นที่ตั้งของตัวจังหวัด การเดินทางติดต่อระหว่างอำเภออื่นๆ มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และการติดต่อโดยการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองสุโขทัย ตำบลต่างๆ สามารถเดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวกทางรถยนต์เป็นหลักถนนสายสำคัญ ๆ มี 4 สาย

- ถนนสุโขทัย - อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (ถนนสิงหวัฒน์)

- ถนนสุโขทัย - อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ถนนจรดวิถีถ่อง)

- ถนนสุโขทัย - อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ถนนจรดวิถีถ่อง)

- ถนนสุโขทัย - อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลท้องถิ่น

1 ธนาคาร จำนวน 12 แห่ง

2 ร้านทอง จำนวน 16 แห่ง

3 วัด จำนวน 15 แห่ง

4 สถานศึกษา

4.1 วิทยาลัยของกรมอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง

- วิทยาลัยสารพัดช่าง

- วิทยาลัยอาชีวศึกษา

- วิทยาลัยพลศึกษา

- วิทยาลัยเทคนิค

- วิทยาลัยนาฏศิลป์

4.2 โรงเรียนกรมสามัญศึกษา จำนวน 4 แห่ง

- โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

- โรงเรียนอุดมดรุณี

- โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

4.3 โรงเรียนเทศบาล จำนวน 6 แห่ง

- โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

- โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

- โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ

- โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

- โรงเรียนกวางตง

- โรงเรียนอนุบาลสายธรรม

4.4 โรงเรียนสังกัด สปอ.เมือง จำนวน 21 แห่ง

5 สถานพยาบาล จำนวน 4 แห่ง

- โรงพยาบาลสุโขทัย

- โรงพยาบาลพัฒนเวช

- โรงพยาบาลรวมแพทย์

- สถานพยาบาลหมออาคม

6 สถานบริการ

- ประเภทคาราโอเกะ จำนวน 3 แห่ง

- ประเภทร้านอาหารตาม พ.ร.บ.สถานบริการ ม.3(4) จำนวน 11 แห่ง

- ร้านอินเตอร์เน็ต ,เกมส์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 แห่ง

7 แหล่งจำหน่ายเชื้อเพลิง จำนวน 17 แห่ง

8 แหล่งจำหน่ายแก๊ส จำนวน 5 แห่ง

9 โรงแรม จำนวน 12 แห่ง

บุคคลสำคัญ

1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 ท่าน

2 สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 6 ท่าน

3 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัย จำนวน 18 ท่าน

4 คณะกรรมการ กต.ตร.(ภาคประชาชน) สภ.อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 11 ท่าน

5 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 3 ท่าน

บุคคลต่างด้าว

- จีน จำนวน 83 คน